Eenmalige pensioenpremie

Om op deze premie recht te hebben, moet de belanghebbende:

  1. het bewijs voorleggen waaruit moet blijken dat hij zijn recht op rustpensioen doet gelden.
  2. het bewijs leveren dat de laatste werkgever die hem tewerkstelde onder de bevoegdheid van het Paritair Comité ressorteerde.
  3. tijdens de laatste 2 jaar die de aanvangsdatum van het rustpensioen voorafgaan, tenminste 60 dagen effectief in de diamantnijverheid of -handel als handarbeider hebben gewerkt.  De betaalde feestdagen worden met effectief gewerkte dagen gelijkgesteld.
  4. in gevallen van langdurige ziekte wordt de periode van 2 jaar, vermeld onder punt 3, tot 15 jaar verlengd.  In gevallen van langdurige werkloosheid dient de diamantarbeider te bewijzen dat hij, vanaf de leeftijd van 50 jaar, 60 arbeidsdagen heeft gepresteerd.

2478,94 €pensioenpremie
- 3,55 %inhouding RIZIV
- 16,66 %inhouding bedrijfsvoorheffing

De éénmalige pensioenpremie wordt ten vroegste uitgekeerd einde januari ná het jaar van de aanvang van het pensioen.

Intern compensatiefonds voor de diamantsector