Outplacement

“Outplacement” of “outplacementbegeleiding” staat voor een geheel van begeleidende diensten en adviezen die in opdracht van een werkgever door een derde, de dienstverlener genaamd, individueel of in groep worden verleend om een werknemer in staat te stellen zelf binnen een zo kort mogelijke termijn een betrekking bij een nieuwe werkgever te vinden of een beroepsactiviteit als zelfstandige te ontplooien.

Het gaat bijvoorbeeld om:

psychologische begeleiding;
logistieke en administratieve steun;
opmaken van een persoonlijke balans;
hulp bij het uitbouwen van een zoekcampagne naar dienstbetrekkingen;
begeleiding met het oog op de onderhandeling van een nieuwe arbeidsovereenkomst;
begeleiding tijdens de integratie in het nieuwe werkmilieu.

Er wordt aan de diamantarbeiders vanaf 01/01/2008 een recht op outplacementbegeleiding toegekend, met uitzondering van de technische bedienden.

Het Intern compensatiefonds voor de diamantsector heeft hiertoe een overeenkomst  afgesloten met “Right Management nv, Woluwedal 34 te 1200 Brussel”. Deze organisatie zal de verdere outplacementbegeleiding uitvoeren.

De toekenningsvoorwaarden voor het recht op outplacementsbegeleiding zijn de volgende:

 1. de werkgever moet de arbeidsovereenkomst van de werknemer hebben beëindigd;
 2. de werknemer moet de leeftijd van 45 jaar bereikt hebben op het moment waarop het ontslag wordt betekend;
 3. de werknemer moet ten minste één jaar ononderbroken dienstanciënniteit hebben;
 4. de werknemer mag niet ontslagen zijn om dringende reden.

Het recht wordt niet langer toegekend vanaf het tijdstip waarop de werknemer het rustpensioen kan aanvragen.

De werkgever is er evenwel niet toe gehouden een outplacementbegeleiding aan te bieden aan de hierna opgesomde categorieën werknemers, behalve wanneer zij hem uitdrukkelijk daartoe verzoeken:

 1. de werknemers die verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst met een normaal gemiddelde wekelijkse arbeidsduur die niet de helft bedraagt van de arbeidsduur van een voltijdse werknemer in een vergelijkbare situatie in de zin van artikel 2 van de wet van 5 maart 2002 betreffende het beginsel van non-discriminatie ten gunste van deeltijdwerkers;
 2. de werknemers die, indien zij volledig uitkeringsgerechtigde werkloze zouden worden na het einde van de opzeggingstermijn of de periode gedekt door een opzeggingsvergoeding, niet beschikbaar zouden moeten zijn voor de algemene arbeidsmarkt en die als dusdanig worden bepaald bij een koninklijk besluit, dat krachtens §3, 2° van artikel 13 van de wet van 5 september 2001, wordt genomen.

Aanvraagprocedure

 1.  De werkgever verwittigt het ICD van elk ontslag van een arbeider waarvoor een outplacementbegeleiding dient verstrekt te worden en dit binnen de 7 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van betekening van het ontslag of van de verbreking van de arbeidsovereenkomst;
 2. de mededeling dient, op het door het ICD voorziene aanvraagformulier, per aangetekend schrijven of bij gewoon geschrift, waarvan het dubbel voor ontvangst wordt getekend, overgemaakt te worden aan het ICD;
 3. de mededeling dient volgende elementen te bevatten op het aanvraagformulier:
  identificatie van de werkgever;
  identificatie van de werknemer;
  datum indiensttreding;
  datum opzegging of verbreking;
  datum uit dienst;
  arbeidsregime.
 4. indien de werkgever het ICD niet verwittigt binnen de termijn vermeld in punt 1, dient hij zelf het outplacement te organiseren en te betalen en moet het ICD worden beschouwd als zijnde ontslagen van zijn verplichtingen.

De ontslagen werknemer wordt aangetekend op de hoogte gebracht van zijn recht op outplacement.

Terugbetaling van de vervoerskosten

In voege vanaf 1 januari 2009.

Verplaatsingskosten:

 • terugbetaling d.m.v. openbaar of eigen vervoer
 • bedragen zoals voorzien in het KB van 18/01/1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten

Indien u hebt deelgenomen aan de sessies, zal u het aanvraagformulier bij de aanvang van het kalenderjaar ontvangen. Dit dient ingevuld en ondertekend teruggezonden te worden.

Intern compensatiefonds voor de diamantsector