Tewerkstellingspremie

Er wordt aan de werknemers (uitgezonderd de industriële leerlingen en de technische bedienden), tewerkgesteld door werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité, een tewerkstellingspremie toegekend.

De toepassingsmodaliteiten van de tewerkstellingspremie zijn de volgende :

  1. De premie wordt uitgekeerd aan de werknemers die tijdens de referteperiode minder dan 30 dagen bestaanszekerheid hebben genoten.  Als referteperiode wordt het vorige werkjaar genomen.
  2. Het aantal te vergoeden dagen is gelijk aan het verschil tussen 30 en het aantal genoten dagen bestaanszekerheid.
  3. Voor de werknemers waarvan de som van de genoten dagen bestaanszekerheid en de bezoldigde dagen minder is dan 30, wordt het aantal te vergoeden dagen beperkt tot het aantal bezoldigde dagen.
  4. De werknemers die deeltijds tewerkgesteld worden hebben recht op een proportionele tewerkstellingspremie overeenkomstig hun arbeidsovereenkomst op 31 december van het vorige jaar.

vanaf 2005: 7,22 €
vanaf 2010: 12,50 €
per dag (max. 30 dagen)
- 13,07 %inhouding RSZ
- 10,00 %inhouding bedrijfsvoorheffing

De werknemers die geen aanspraak kunnen maken op werkloosheidsvergoedingen en zij die het vak verlaten hebben, kunnen geen recht laten gelden op de tewerkstellingspremie.  Dit betekent dat de werknemers  die op 31 december van het refertejaar niet verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst, voorlopig uitgesloten zijn van de premie.  Deze gevallen zullen  individueel behandeld worden na aanvraag door betrokkenen.

De werknemers die in de loop van het refertejaar overlijden, met pensioen of met SWT gaan, hebben alleen recht op de tewerkstellingspremie voor de periode dat zij in de diamantnijverheid werkzaam waren. De berekening gebeurt breuksgewijze.  Naargelang het aantal maanden van tewerkstelling zal 1/12, 2/12, 3/12, enz. worden uitgekeerd.

Alle betwistingen of onvoorziene gevallen worden beslecht door de raad van beheer.

Intern compensatiefonds voor de diamantsector